Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Privacy

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LekkersvanTruus/Triade Vitree zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LekkersvanTruus/Triade Vitree worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Triade Vitree ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van LekkersvanTruus/Triade Vitree zijn vrijblijvend en Triade Vitree behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LekkersvanTruus/Triade Vitree. Triade Vitree is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Triade Vitree dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

3.2 Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van Triade Vitree.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Triade Vitree gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Triade Vitree.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Triade Vitree opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Triade Vitree. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan LekkersvanTruus/Triade Vitree verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Triade Vitree daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Triade Vitree de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.
 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Triade Vitree, dan wel tussen Triade Vitree en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Triade Vitree, is Triade Vitree niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Triade Vitree.


Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Triade Vitree ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Triade Vitree gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Triade Vitree en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Triade Vitree in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Triade Vitree vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 Triade Vitree is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Privacy statement

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting Triade Vitree in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens. Stichting Triade Vitree acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Triade Vitree veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.


Bekijk hier onze privacyverklaring.

Titel

Samen met haar sociale ondernemingen creëert Triade Vitree een omgeving waarin medewerkers doen waar ze goed in zijn: werken met passie, overtuiging en bovenal heel veel plezier! Zo nemen mensen met en zonder beperking samen deel aan de maatschappij.